در مورد اطلاع از ایمن بودن لنز و نداشتن ضرر برای چشم